Certyfikat dla małych księgarni 2024-2025

Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

Cele strategiczne programu:

 1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
 2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
 3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
 4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
 5. promocja twórczości polskich autorów;
 6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
 7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni;
2) koszty konsultingu i doradztwa;
3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
4) koszty realizacji planu proczytelniczego;
5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci z naboru przeprowadzonego w 2023 r. do edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” na lata 2023-2024.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2024 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2025 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego, w tym kryteria oceny wniosków.

Wymagania obowiązkowe dla księgarzy ubiegających się o dofinansowanie to:

 • Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2023 minimum 45% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 • Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 800 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 • Prowadzenie działalności w formie małej księgarni minimum od 1 stycznia 2023 r.
 • Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 • Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.
 • Zarejestrowanie się wnioskodawcy w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (OBK).

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy:

 • najpierw wypełnić go za pomocą elektronicznego generatora wniosków, który znaleźć można tutaj: https://instytutksiazki.pl/certyfikat/strona/3
 • następnie przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres skrzynki ePUAP Instytutu Książki (/INSTYTUTKSIAZKI/SkrytkaESP) – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 7 do regulaminu.

Uwaga! Wniosek z podpisem elektronicznym przesyła się wyłącznie na adres skrzynki ePUAP Instytutu Książki. Nie wystarcza w tym celu samo zaakceptowanie wniosku w generatorze, nieprawidłowe jest także np. wysyłanie wniosku podpisanego elektronicznie na adresy poczty elektronicznej pracowników IK.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 14 regulaminu programu.

Wśród plików do pobrania znajduje się m.in. regulamin programu wraz z załącznikami, prezentacja przybliżająca zasady programu oraz wniosek wzorcowy – zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wniosek do Instytut Książki do 29 kwietnia br. włącznie będą informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Dodatkowo w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane księgarnie i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki.