Informacja o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki 2024”

Prognozowany limit wydatków:

2 000 000 zł

Cele i rodzaje działań objętych dofinansowaniem:

Strategicznymi celami programu są promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei Dyskusyjnych Klubów Książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z koordynacją i organizacją działalności Dyskusyjnych Klubów Książki na terenie danego województwa, a w szczególności:

1) Prowadzenia ewidencji Dyskusyjnych Klubów Książki.

2) Utrzymywania stałego kontaktu z klubami w celu wspierania ich działalności.

3) Zakupu książek, które będą przedmiotem dyskusji działających klubów.

4) Dystrybuowania książek do poszczególnych klubów oraz ich ewentualnego udostępniania innym województwom.

5) Organizowania spotkań z autorami książek, wykładów o literaturze, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów dla moderatorów i klubowiczów, spotkań integrujących społeczność DKK, spotkań promocyjnych dla bibliotekarzy i osób zainteresowanych prowadzeniem klubów, a także innych inicjatyw realizujących cele programu.

6) Organizowania działań, w ramach których moderatorzy i klubowicze będą włączani w ogólnopolskie akcje czytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy.

7) Wspierania powstawania recenzji z przeczytanych książek i ich publikowania oraz przygotowywania relacji dokumentujących spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.

8) Promocji programu m.in. poprzez informowanie mediów o działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, płatną promocję w mediach inicjatyw realizowanych przez beneficjenta w ramach programu, produkcję i dystrybucję gadżetów promocyjnych, prowadzenie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych poświęconych działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, aktywne zachęcanie do zakładania nowych klubów w trakcie wydarzeń branżowych.

9) Ewaluacji prowadzonych działań.

10) Uczestnictwa koordynatorów wojewódzkich programu w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach branżowych mających na celu wyłącznie podniesienie kompetencji wykorzystywanych w pracy z Dyskusyjnymi Klubami Książki bądź promocję programu.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa.

Podmiot, do którego składa się wniosek:

Instytut Książki w Krakowie

Termin i sposób składania wniosków:

W ramach naboru przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 18 grudnia 2023 roku. Dyrektor Instytutu Książki może przedłużyć termin naboru wniosków.

Wnioskodawcy składają wniosek na formularzu, którego wzór jest dostępny do pobrania na stronie www.instytutksiazki.pl i przesyłają na adres:

Instytut Książki

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6

31-148 Kraków

z dopiskiem „Dyskusyjne Kluby Książki 2024″

Termin i wymagania odnoszące się do realizacji działań:

Realizacja działań odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r. Szczegółowe wymagania odnoszące się do realizacji działań zostały opisane w regulaminie programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki 2024″.

Kryteria wyboru wniosków:

1. Plan inicjatyw podejmowanych w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki: (0-50 pkt)

– zgodność planowanych inicjatyw z ideą i celami programu (0-20 pkt),

– adekwatność planowanych inicjatyw do oczekiwań i potrzeb beneficjentów (0-10 pkt),

– oryginalność, innowacyjność planowanych inicjatyw i ich stosunek do inicjatyw ubiegłorocznych (0-10 pkt),

– zakres i potencjał promocyjny planowanych inicjatyw (0-5 pkt),

– włączenie grup docelowych w przygotowanie i realizację inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (0-5 pkt).

2. Potencjał organizacyjny wnioskodawcy. (0-10 pkt)

3. Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku. (0-20 pkt)

4. Wkład własny wnioskodawcy. (0-20 pkt)

Punktacja maksymalna razem: 100 pkt

Dokumenty dołączane do wniosku:

– pełen odpis z właściwego dla wnioskodawcy rejestru instytucji kultury,

– kopię statutu wnioskodawcy.