Certyfikat dla małych księgarni 2023-2024

Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

Cele strategiczne programu:

 1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
 2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
 3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
 4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
 5. promocja twórczości polskich autorów;
 6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
 7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni;
2) koszty konsultingu i doradztwa;
3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
4) koszty realizacji planu proczytelniczego;
5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2022 r. edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2023 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2024 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego, w tym kryteria oceny wniosków.

Wymagania obowiązkowe w tej edycji zostały nieco zmienione i złagodzone. Są nimi:

 • Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2022 minimum 45% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 • Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 800 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 • Prowadzenie działalności w formie małej księgarni minimum od 1 stycznia 2022 r.
 • Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 • Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.
 • Zarejestrowanie się wnioskodawcy w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (OBK).

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy:

 1. najpierw wypełnić go za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki  (https://instytutksiazki.pl/certyfikat/), który będzie aktywny od 24 kwietnia br.
 2. następnie przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2023@instytutksiazki.pl – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 6 do regulaminu.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.

Wśród plików do pobrania znajduje się m.in. regulamin programu wraz z załącznikami, prezentacja przybliżająca zasady programu oraz wniosek wzorcowy – zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wniosek do Instytut Książki do 10 maja br. włącznie będą informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Dodatkowo w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane księgarnie i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki.

Informacje dostępne na stronie:

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-ksiegarni-2023-2024,61.html

 

Aktualizacje

 

13 lipca 2023 r.

Instytut Książki ogłasza wyniki naboru do Programu „Certyfikat dla małych księgarni”, edycja na lata 2023-2024.

 

Informujemy, że w ramach naboru złożono 150 wniosków, w tym 132 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 5 289 000 zł oraz 18 wniosków błędnych formalnie.

 

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie w procedurze konkursowej otrzymało 85 wniosków, w kolejności od 1. do 85. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 94,80 do 83,40 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 3 400 000 zł.

 

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14)  możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej.

 

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 20 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

 

Odwołanie należy przesłać:

– w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2023@instytutksiazki.pl

 

lub:

– dostarczyć osobiście (uprzednio wysyłając skan na adres certyfikat2023@instytutksiazki.pl),

– przesłać przesyłką poleconą (uprzednio wysyłając skan na adres certyfikat2023@instytutksiazki.pl).

 

 

W przypadku przesłania odwołania w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej data przesłania jest równoznaczna z datą wniesienia go do instytucji zarządzającej.

 

 

Pliki do pobrania:

 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
 3. Wnioski błędne formalnie
 4. Skład zespołu sterującego
 5. Raport podsumowujący nabór

***

27.07.2023 r.

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”, edycja na lata 2023-2024.

Do Instytutu Książki wpłynęło łącznie 26 odwołań, wszystkie były poprawne formalnie. 15 spośród złożonych odwołań zostało rozpatrzonych pozytywnie. Beneficjenci zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji o przyznaniu środków, a także o planowanych terminach bezpłatnych szkoleń, które przypomną zasady realizacji zadań. Szkolenia odbywają się w formule wirtualnej.

11 odwołań zostało rozpatrzonych negatywnie.

Wszystkich nieskutecznie wnioskujących, w tym wnioskodawców, którzy złożyli wnioski błędne formalnie, zachęcamy do śledzenia informacji o programie i planach jego kontynuacji.

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie