Kontrola przeprowadzona przez NIK w 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli.