Statut Instytutu Książki

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§1 
Instytut Książki, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie: 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364), zwanej dalej „ustawą”, niniejszego statutu.

§2
Siedzibą Instytutu jest miasto Kraków.

§3
Terenem działania Instytutu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. 
Instytut może tworzyć w Polsce filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.

§4
Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

§5
Instytut jest państwową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. 
Instytut jest wyodrębniony pod względem organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. 
Instytut jest wpisany do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra.

§6
Instytut używa pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem „Instytut Książki” w otoku.

Rozdział II
Cel i zakres działania

§7
Celem działania Instytutu jest promocja polskiej literatury i jej dziedzictwa, języka polskiego oraz polskiej książki i polskiego edytorstwa w kraju i zagranicą. Celem działania Instytutu jest również promocja czytelnictwa w Polsce.

§8
Instytut realizuje swoje cele w szczególności przez:
współdziałanie z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi,
tworzenie i realizację projektów oraz programów promocji kultury polskiej poprzez książkę
obsługę programu translatorskiego „© Poland”,
tworzenie i obsługę internetowego systemu informacyjnego promującego literaturę polską,
koordynowanie i organizowanie krajowych i zagranicznych imprez, wystaw, targów, szkoleń, warsztatów, konferencji, itp.,
przygotowywanie na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Instytutu. Tematyka i zakres corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem,
inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu;
działalność wydawniczą;
tworzenie i realizację projektów oraz programów bibliotecznych;
działalność edukacyjną;
wykonywanie uprawnień wynikających z posiadanych licencji, patentów i praw autorskich;
obsługę programów Ministra.
Instytut może realizować swoje cele również w ramach prowadzenia działalności usługowej.

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze

§9
Instytutem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

§ 10
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą. 
Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Minister na wniosek dyrektora.

§11
Organem doradczym dyrektora w sprawach związanych z realizacją statutowego celu działania Instytutu jest Rada Programowa zwana dalej “Radą”. 
Członków Rady powołuje Minister na okres dwóch lat. 
Minister zwołuje, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady do chwili wyboru jej przewodniczącego. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady. 
Posiedzeniu Rady przewodniczy przewodniczący bądź osoba przez niego wskazana. 
W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć dyrektor Instytutu oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady. 
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady oraz obecni na posiedzeniu członkowie Rady. 
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestniczenia w Radzie, mogą jednak otrzymywać zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach.

§ 12
Do zadań dyrektora Instytutu należy realizacja statutowych zadań Instytutu, a w szczególności: 
Opracowywanie wieloletnich planów i programów działania Instytutu na podstawie wytyczonych przez Radę kierunków działania. 
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, ich obligatoryjne badanie przez biegłego rewidenta i przedkładanie do zatwierdzenia Ministrowi. 
Koordynowanie współpracy Instytutu z innymi jednostkami działającymi w obszarze literatury.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§13
Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. 
Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora.

§ 14
Przychodami Instytutu są dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności statutowej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 
Przychodami Instytutu są również wpływy z działalności gospodarczej, która może być prowadzona w zakresie zbieżnym z działalnością statutową.

§15
Uzyskane przychody Instytut przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej i zobowiązania.

§ 16
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu upoważnieni są:
dyrektor oraz działający w granicach ich umocowania zastępca dyrektora i główny księgowy. 
Do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu upoważniony jest wyłącznie dyrektor.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§17

Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.