261-03/17 Przygotowanie Gali wręczenia Nagrody Transatlantyk w Krakowie - udzielenie zamówienia

Zamówienie na przygotowanie Gali wręczenia Nagrody Transatlantyk w Krakowie, numer sprawy 261-03/17, zostało udzielone w dniu 25.05.2017 r. wykonawcy: Fabryka - Spółka Realizatorów Filmowych i Telewizyjnych sp. z o.o., ul. Nowolipie 16/57, 01-005 Warszawa