261-07/k/15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

261-07/k/15
Instytut Książki w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, informuje o zawarciu na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych umowy na:

- organizację studiów podyplomowych dla księgarzy w ramach Polskiej Akademii Księgarstwa

Zamówienie zostało udzielone w dniu 04.11.2015 r. na rzecz Polskiej Izby Książki z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów 8, za cenę 283.000,00 złotych brutto.