• Drukuj

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki 2019”

 

Prognozowany limit wydatków:

2 000 000 zł

Cele i rodzaje działań objętych dofinansowaniem:

Strategicznymi celami programu są promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei Dyskusyjnych Klubów Książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z koordynacją i organizacją działalności Dyskusyjnych Klubów Książki na terenie danego województwa, a w szczególności:

1) Prowadzenia ewidencji Dyskusyjnych Klubów Książki.

2) Utrzymywania kontaktu z klubami w celu wspierania ich działalności.

3) Aktywnego zachęcania do zakładania nowych klubów.

4) Zakupu kompletów książek, które są przedmiotem dyskusji działających klubów.

5) Dystrybuowania książek do poszczególnych klubów oraz ich ewentualnego udostępniania innym województwom.

6) Organizowania spotkań z pisarzami, wykładów o literaturze itp. oraz szkoleń dla moderatorów.

7) Organizowania działań, w ramach których moderatorzy i klubowicze będą włączani w ogólnopolskie akcje czytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy.

8) Wspieranie powstawania recenzji z przeczytanych książek i ich publikowania oraz przygotowywania relacji dokumentujących spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki we współpracy z Instytutem Książki.

9) Informowania mediów lokalnych o działalności Dyskusyjnych Klubów Książki.

 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa.

Podmiot, do którego składa się wniosek:

Instytut Książki w Krakowie

Termin i sposób składania wniosków:

W ramach naboru przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 9 marca 2019 roku. Dyrektor Instytutu Książki może przedłużyć termin naboru wniosków.

 

Wnioskodawcy składają wniosek na formularzu, którego wzór jest dostępny do pobrania na stronie www.instytutksiazki.pl i przesyłają na adres:

Instytut Książki

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6

31-148 Kraków

z dopiskiem „Dyskusyjne Kluby Książki 2019”

 

Termin i wymagania odnoszące się do realizacji działań:

Realizacja działań odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy 2 stycznia a 13 grudnia 2019 r. Szczegółowe wymagania odnoszące się do realizacji działań zostały opisane w regulaminie programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki 2019”.

 

Kryteria wyboru wniosków:

 

1. Plan inicjatyw podejmowanych w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki: (0-50 pkt)

- zgodność planowanych inicjatyw z ideą i celami programu (0-20 pkt),

- adekwatność planowanych inicjatyw do oczekiwań i potrzeb beneficjentów (0-10 pkt),

- oryginalność, innowacyjność planowanych inicjatyw i ich stosunek do inicjatyw ubiegłorocznych (0-10 pkt),

- zakres i potencjał promocyjny planowanych inicjatyw (0-5 pkt),

-  włączenie grup docelowych w przygotowanie i realizację inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (0-5 pkt).

2. Potencjał organizacyjny wnioskodawcy. (0-10 pkt)

3. Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku. (0-20 pkt)

4. Wkład własny wnioskodawcy. (0-20 pkt)

 

Punktacja maksymalna razem:         100 pkt

 

Dokumenty dołączane do wniosku:

- pełen odpis z właściwego dla wnioskodawcy rejestru instytucji kultury,

- statut wnioskodawcy.