Wykaz środków trwałych

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych

Stan na dzień 18.03.2015 r. 

Grupa wg KŚT

Środki trwałe

Wartość w zł

Grunty

1 877 796,06

Budynki i lokale

8 272 286,45

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

176 228,66

Kotły i maszyny energetyczne

-

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

2 402 992,59

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

-

Urządzenia techniczne

22 012,11

Środki transportu

-

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

162 876,55

Wartości niematerialne i prawne

722 159,54