261-1/22 – Usługa zapewnienia administratorów systemu bibliotecznego MAK+ – administrator bezpieczeństwa

Adres Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

Dokumentacja postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, inne dokumenty zamówienia oraz informacje bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane są na Platformie Zakupowej: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl   

https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/pn/instytutksiazki/demand/notice/public/49538/details

UWAGA: Oferty należy składać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami SWZ.