Certyfikat dla małych księgarni 2021

Aktualizacje:

11 października 2021 r.

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach pilotażowej edycji programu własnego „Certyfikat dla małych księgarni”.

W ramach 1. naboru złożono 173 wnioski, w tym 141 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 3 958 674,30 zł oraz 32 wnioski błędne formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 90 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w procesie oceny w kolejności od 1. do 90. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 95,00 do 78,80 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 2 539 075,00 zł.

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu (450 000,00 zł). Kwota ta zostaje powiększona o środki niewykorzystane w procedurze konkursowej (10 925,00 zł)  i wynosi 460 925,00 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14)  możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 19 października br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. Odwołanie należy przesłać w formie podpisanego skanu na adres certyfikat@ik.gov.pl, a oryginał dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku wysłania odwołania pocztą decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

 1. Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
 2. Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
 3. Lista wniosków błędnych formalnie
 4. Skład zespołu ekspertów

 

18 listopada 2021 r.

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wpłynęło łącznie 39 odwołań, w tym 3 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 16 odwołań.

Jednocześnie informujemy, że w związku z oczywistą omyłką, skorygowana została lista rankingowa wyników naboru.

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie

Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych

Lista rankingowa wyników naboru – korekta

 

***

„Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Cel ten będzie realizowany poprzez udzielenie wsparcia na promocję księgarni, dofinansowanie kosztów ich utrzymania oraz wyposażenia.

Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażowy.

Cele strategiczne programu:

 1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
 2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
 3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
 4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
 5. promocja twórczości polskich autorów;
 6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
 7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

Kryteria

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty konsultingu i promocji księgarni;
2) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
3) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 30 000,00 zł, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany. Wsparcie finansowe będzie przyznawane w kwotach wnioskowanych. W procesie oceny nie przewiduje się redukcji kwot wnioskowanych.

Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielone tylko w pierwszym roku. Drugi rok służy ocenie, czy środki, które otrzymała księgarnia, przyniosły oczekiwany efekt według określonych standardów.

Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego, w tym kryteria oceny wniosków. Wymaganiami obowiązkowymi dla wnioskodawców są:

 • Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2020 minimum 50% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 • Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 1000 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 • Prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe.
 • Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 • Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.

Wnioski należy złożyć w terminie do 17 września 2021 r.

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek (formularz wniosku w pliku tekstowym, edytowalnym znajduje się w plikach do pobrania), należy przesłać go tradycyjną pocztą na adres Instytutu Książki w Krakowie nie później niż 17 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego nadawczego) lub dostarczyć osobiście w tym terminie.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.

Wśród plików do pobrania znajduje się m.in. regulamin programu wraz z załącznikami, prezentacja przybliżająca zasady programu oraz wniosek wzorcowy – zachęcamy do zapoznania się z dokumentami. Dodatkowo w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane księgarnie i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki.

Informacje dostępne na stronie

https://instytutksiazki.pl/pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-ksiegarni,46.html