Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”

Podstawowe informacje

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1., służy:

 • dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;
 • stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;
 • zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Ogłoszenia o naborach wniosków

28 czerwca 2021 r.

Instytut Książki ogłasza 1. nabór wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1.

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Uprawnieni wnioskodawcy to samorządowe instytucje kulturygminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Nabór wniosków potrwa do 9 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków dotyczy zadań rozpoczynających się (także dofinansowaniem) w 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie 2. naboru wniosków, na zadania rozpoczynające się (także dofinansowaniem) w 2022 r., planowane jest w IV kwartale 2021 r.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/infrastruktura/

Informacje dostępne na stronie

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,44.html

 

8 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie 1. naboru wniosków

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu 1. naboru wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W ramach 1. naboru złożono 54 wnioski, w tym 52 wnioski poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 66 702 931,00 zł oraz 2 wnioski błędne formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 18 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 18. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 30 469 108,00 zł.

 

Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 12) możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej zadań.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 18 października br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. W przypadku przesłania odwołania przesyłką pocztową operatora wyznaczonego decyduje data nadania.

Chcąc usprawnić procedurę odwoławczą, zachęcamy do złożenia odwołania dodatkowo także w formie skanu przesłanego na adres a.zagorska@instytutksiazki.pl

Jednocześnie przypominamy, że poprawne złożenie odwołania musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu, tj. opierać musi się o oryginał odwołania przesłany pocztą lub dostarczony osobiście we wskazanym wyżej terminie.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na każdy rok realizacji Kierunku interwencji 2.1. wydziela się środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naborów wniosków w wysokości 30% zaplanowanych środków budżetu państwa wykazanych w Tabeli 1. na dany rok.

Ustalona w ten sposób kwota, zgodnie z regulaminem, zostaje zwiększona w roku 2021 o kwotę niewykorzystaną w procedurze konkursowej, tj. o 283 285,00 zł.

 

 1. Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
 2. Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
 3. Lista wniosków błędnych formalnie
 4. Skład zespołu ekspertów

 

Informacje na temat programu dostępne są również na stronie:

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,44.html

 

18 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie odwołań od wyników 1. naboru wniosków

Instytut Książki informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników pierwszego naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie w procedurze odwoławczej otrzymało 13 bibliotek.

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa I naboru wniosków.

Zaktualizowana lista rankingowa 

Przekazujemy także, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony II nabór wniosków, na zadania rozpoczynające się od 2022 r. Informacja pojawi się na naszej stronie internetowej.

 

6 grudnia 2021 r.

Instytut Książki ogłasza II nabór wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Nabór potrwa do 21 lutego 2022 r. i dotyczy zadań rozpoczynających się (także dofinansowaniem) w 2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami regulaminu w pierwszym roku realizacji zadania wnioskodawca ma obowiązek wnioskować o co najmniej 30% całkowitej kwoty dofinansowania – w II naborze dotyczy to roku 2022.

Całkowity budżet K.I. 2.1. (łącznie z kwotami zabezpieczonymi na procedurę odwoławczą) w momencie ogłoszenia II naboru przedstawia się następująco:

Kierunek interwencji 2.1. Rodzaj środków 2022 2023 2024 2025
Infrastruktura bibliotek 2021-2025 środki budżetu państwa (wyłącznie wydatki majątkowe) 35 067 636 zł 60 361 485 zł 62 922 676 zł 28 000 000 zł

 

Wnioski w II naborze można składać na zadania dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji obiektów bibliotecznych. Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Dofinansowanie wynosi od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/infrastruktura/

Informacje dostępne na stronie:

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,44.html

 

23 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie 2. naboru wniosków

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu 2. naboru wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W ramach 2. naboru złożono 110 wnioski, w tym 103 wnioski poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 148 791 641 zł oraz 7 wniosków błędnych formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 47 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 47. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 78 711 051,00 zł.

Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 12) możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej zadań.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 30 maja br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. W przypadku przesłania odwołania przesyłką pocztową operatora wyznaczonego decyduje data nadania.

Chcąc usprawnić procedurę odwoławczą, zachęcamy do złożenia odwołania dodatkowo także w formie skanu przesłanego na adres e.gasior@instytutksiazki.pl

Jednocześnie przypominamy, że poprawne złożenie odwołania musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu, tj. opierać musi się o oryginał odwołania przesłany pocztą lub dostarczony osobiście we wskazanym wyżej terminie.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na każdy rok realizacji Kierunku interwencji 2.1. wydziela się środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naborów wniosków w wysokości 30% zaplanowanych środków budżetu państwa wykazanych w Tabeli 1. na dany rok.

Ustalona w ten sposób kwota, zgodnie z regulaminem, zostaje zwiększona w roku 2022 o kwotę niewykorzystaną w procedurze konkursowej, tj. o 136 541,00 zł.

 

 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
 3. Wnioski błędne formalnie
 4. Zespół sterujący

Informacje na temat programu dostępne są również na stronie:

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,44.html