Wykaz środków trwałych

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Stan na dzień 22.06.2020 r.

GRUPA wg KŚT Opis w KŚT Środki trwałe
0 GRUNTY 2 526 484,35
1 BUDYNKI I LOKALE 16 903 827,01
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 176 228,66
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 7 458 279,05
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 193 166,50
7 ŚRODKI TRANSPORTU 0,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI 167 651,06
N WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1 842 355,27