Kontrola przeprowadzona przez MKiDN w 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z czynności kontrolnych przeprowadzanych w dniach od 8 do 23 kwietnia 2015 r. roku obejmujące sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w 2014 r.